FAQs Complain Problems

पशु शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

     क्र.सं.   नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर इमेल  ठेगाना
        कारन बहादुर कठायत      अधिकृत स्तर छैटो          ९८५११९७०८४  
           
३