FAQs Complain Problems

कानून संगालो

नागार्जुन नागारपालिकामा सम्पादन भएका कानूनको विवरण

क्र.स  विवरण कैफियत
 स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सन्बन्धी कार्यविधि २०७५  
स्थानीय राजपत्र "घ" वर्गको निर्माण व्यबसायी इजाजत पत्र सन्बन्धी कार्यविधि, २०७५  
 नागार्जुन नगरपालिका कार्य सम्पादन नीयमावली ,२०७५  
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन,परिचालन तथा व्यवस्थापन सन्बन्धी कार्यविधि, २०७५  
नागार्जुन नगरपालिका कार्य बिभाजन नीयमावली,२०७५  
 एफ.एम रेडियो ( व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ) कार्यविधि,२०७५  
 नागार्जुन नगरपालिकामा करार प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यबिधि,२०७५  
 नागार्जुन नगरपालिकाको कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि नियमावली ,२०७५  
 नागार्जुन नगरपालिकाको कृषि व्यबसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धमा व्यवथा गर्न वनेको ऐन ,२०७५  
१०  न्यायिक समितिको कार्यबिधि,२०७५  
११  प्रशासनिक दिग्दर्शन कार्यबिधि, २०७५  
१२  नागार्जुन नगरपालिका बाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका,२०७५  
१३  नागार्जुन नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यबिधि (२०७५)  
१४  नागार्जुन नगरपालिकाको "विपद कोष व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७५ "  
१५  नागार्जुन नगरपालिका शिक्षा नीयमावली,२०७५  
१६ नागार्जुन नगरपालिकाको सहकारी ऐन ,२०७५   
१७  सार्बजनिक प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति तथा सोको मुआब्जा निर्धारण कार्यविधि २०७७  
१८ स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन   
१९  टौल बिकास संस्था (गठन तथा परिचान) कार्यविधि २०७८  
२०  नागार्जुन नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७९  
२१  नागार्जुन नगरपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८  
२२