FAQs Complain Problems

वडा न : ७

वडा नं. ७ को कर्मचारी विवरण
क्र.सं.            नाम, थर  पद सम्पर्क नं.                       कार्यालय नं.
      १  शैलेन्द्र लामा   अध्यक्ष  ९८५१११२१३८  
      २  सुमा के.सी  वडा सचिव ९८५१२००५३७
      ३  शुलभ राई  प्रविधिक ९८४२३४९२३६
      ४  आशा रिमाल                        प्रविधिक ९८६१५२३८८०
      ५  साजन गौतम   सहायक कम्प्युटर अपरेटर                                  ९८४३६७४०४२
      ६  सुमित्रा गौतम   कार्यालय सहयोगी ९८६९१३४५५२
Undefined
Ward Contact Number: 
९८५१११४४२७
Weight: 
7