FAQs Complain Problems

महिला तथा बालवालिका शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर ईमेल ठेगाना
१). सीता देवी सोति अधिकृत छैठो ९८४१४८३२२२  
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्वन्धी जानकारी !!

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नको लागि देहाय बमोजिमका नागरिकहरुले आ–आफ्नो वडा कार्यालयहरुमा गई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि निवेदन दिनु हुन अनुरोध छ ।

  • ६८ वर्ष उमेर पुरा भएका जेष्ठ नागरिकहरु (मासिक भत्ता दर रु. ४०००।–)
  • ६० वर्ष उमेर पुरा भएका दलित जेष्ठ नागरिकहरु (मासिक भत्ता दर रु. २६६०।–)
  • विवाह नगरी बसेका तथा सम्बन्ध विच्छेद वा न्यायिक पृथकीकरण गरी बसेका ६० वर्ष उमेर पुरा भएका महिलाहरु (मासिक भत्ता दर रु. २६६०।–)
  •  पतिको मृत्यू भई अर्को विवाह नगरेका जुनसुकै उमेरका महिलाहरु (मासिक भत्ता दर रु. २६६०।–)
  • क वर्ग अर्थात् रातो रङ्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका अपाङ्गता भएका नागरिकहरु (मासिक भत्ता दर रु. ३९९०।–)
  • ख वर्ग अर्थात् नीलो रङ्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका अपाङ्गता भएका नागरिकहरु (मासिक भत्ता दर रु. २१२८।–)
  • जन्म दर्ता गरेका तर ५  वर्ष उमेर ननाघेका दलित वालवालिकाहरु (मासिक भत्ता दर रु. ५३२।–)

 

माथि उल्लेख भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नको लागि योग्य नागरिकहरुले प्रमाण कागजात सहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको अर्को महिना देखि भत्ता प्राप्त गर्नेछन् ।

भत्ता पाईरहेका नागरिकहरुले प्रत्येक आ.व.को श्रावण १ गते देखि भाद्र मसान्तसम्म सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई नविकरणको लागि अनिवार्य निवेदन दिनु पर्नेछ । अन्यथा त्यस  आ.व.मा भत्ता प्राप्त हुने छैन ।

लाभग्राहीहरुहरुले आफ्नो बैंक खातामा रकम जम्मा भए नभएको हेरी यदि रकम जम्मा नभएमा सो को जानकारी वडा कार्यालय वा नगर पालिकाको कार्यालयमा तुरुन्त गराउनु पर्नेछ ।   

व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं !!

जन्म, मत्यु, बसाई सराई, विवाह र सम्वन्ध विच्छेत जस्ता व्यक्तिगत घटनाहरु,घटना घटेको ३५ दिन भित्र आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा गई नि:शुल्क दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।