FAQs Complain Problems

कोभिड -१९ संक्रमित संख्य अपडेट

 वडा     संक्रमित संख्या   पुरुष संक्रमित संख्या   महिला  संक्रमित संख्या   मूत्यु भएको   सम्पर्क विहिन   निको भएको   होम आईसुलेशन   अस्पतालमा रहएको   जम्मा  
३३७ २१७ १२० ३१६ १५ २१

२६८ १६२ १०६ २४५ १६ २३
३१६ २०० ११६ २८८ २०

२७

४८८ २८३ २०५ ४४९ ३० ३८
१३२ ७८ ५४ १२४
१२५ ८१ ४४ ११० १३ १५
५८ ४१ १७ ५८
१५ १२ ०३ १३
१२२ ७० ५२ ११३
१० १६० ९८ ६२ ११४ ११
                   
जम्मा २०२१ १२४२ ७७९ १३ १८६० ११५ ३३ १४८