सूचना प्रविधि सम्बिन्ध तालिम सम्पन्र

अाज मिति २०७३ साल असार २५ गते नगरपालिकाकाे कमर्चारीहरूलाइ सूचना प्रिविधि सम्बिन्ध विज्ञबाट संचालन गरि नगरपािलकाकाे वेभसाइट अपडेट, गगुल इनपुटकाे विधि, कमर्चारीकाे विवरण, वडापत्रकाे अपलाेड लगायतका विषयहरूकाे बारेमा सैदान्तिक तथा व्यहवारिक अभ्यास तथा दाेहाेराे छलफल गरि तालिम सम्पन्र गरियाे ।