स्तानिय तहमा सहकारी डिविज़न बाट फाईल हस्तान्तन गरियो