शिक्षा शाखा

कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
मणीराज आवस्थी शिक्षा शाखा प्रमुख ९८४१३७८७०८  
श्रीकृष्ण रेग्मी श्रोत व्यक्ति ९८५६०४००६६  
..... ...... ......  
         

 

नगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयको विवरण

क्र.सं. विद्यालयको नाम ठेगाना सम्पर्क नंम्बर र्इमेल ठेगाना
name1 add1;    
name 2 add2    

 

 

  •