मतदाता नामावली संकलन तथा अधवधिक कार्यक्रम संकलन सम्बन्धमा